Skip to content Skip to footer

އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝިހާބުގެ ހަނދާނީ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ ވާހަކަދެއްކުމުގެ 37ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލައިފި

2024ވަނަ އަހަރުގެ އަދަބީ ކަލަންޑަރުގައި  ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން ހިމަނައިފައިވާ އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝިހާބުގެ ހަނދާނީ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް…

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ މިއަހަރުގެ ދިވެހި ދުވަހުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމުގެ ޖަލްސާ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް ޑރ. އަޝްރަފް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލު . ދިވެހި ދުވަސް | ފޮޓޯ: ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ހަތަރު ހައުސްގެ މެދުގައި…