Skip to content Skip to footer

2023ވަނަ އަހަރުގެ އަދަބީ ކަލަންޑަރުގައި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން ހިމަނައިފައިވާ މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލައިފި

2023ވަނަ އަހަރުގެ އަދަބީ ކަލަންޑަރުގައި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން ހިމަނައިފައިވާ މުބާރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޖަމީލު ދީދީގެ…

ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން، (ބީ.ސީ.ސީ) އިސްނަގައިގެން ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއާއި ދިވެހި ބަހާއި އަދަބިއްޔާތަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެންބާއްވާ އަދަބީ ކާނިވާ “ތާނަވާ 2023” ފަށައިފި

ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން، (ބީސީސީ) އިސްނަގައިގެން، ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތަށް ލޯބި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ އަދަބީ…