Skip to content Skip to footer

ތަޢާރަފު

ތަޢާރަފު

އަމާޒު

އަމާޒު

ތަސައްވުރު

ދިވެހީންނަކީ ދިވެހިބަހަށް އިސްކަންދީގެން ދިވެހިބަސް ހެޔޮ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ދަންނަ ބަޔަކަށްވުމާއެކު، ދިވެހި ބަހާއި ތާރީޚާއި ޘަޤާފަތާއި އާދަކާދައާ މެދު ފަޚުރުވެރިވެ ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚާއި ޘަޤާފަތާއި އާދަކާދަ ރައްކައުތެރިކޮށް ދިރުވައިއާލާކުރާ ބަޔަކުކަމުގައިވުން.

ސުމޭކު ހިދުމަތް

ތާރީޚް

މިއަދު ފާހަގަކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އަރިސްކުރަމެވެ.

ބަސްތޫރަ

ބަސްތޫރައަކީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން ބޭރު ބަސްބަހުގެ ލަފުޒުތަކަށް ކަނޑައަޅާ ދިވެހި ލަފުޒުތައް ހިމެނޭ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށް ނެރޭ ތޫރައަށްކިޔާ ނަމެވެ.