Skip to content Skip to footer

އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝިހާބުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ ވާހަކަދެއްކުމުގެ 37ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް ފަށައިފި

ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑަމީން އިސްނަގައިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހައި އިސްކޫލު މަދަރުސާތަކާއި މަތީ ތައުލީމުދޭ ކޮލެޖު ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި އަމިއްލަ…

އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝިހާބުގެ ހަނދާނީ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ ވާހަކަދެއްކުމުގެ 37ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލައިފި

2024ވަނަ އަހަރުގެ އަދަބީ ކަލަންޑަރުގައި  ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން ހިމަނައިފައިވާ އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝިހާބުގެ ހަނދާނީ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް…