Skip to content Skip to footer

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަހިންސާ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޙަފްލާ އެކެޑަމީގެ ރައީސް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުން

ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަހިންސާ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އިންޑިއަން ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރުން ބޭއްވި ޚާއްޞަ ޙަފުލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ…

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް ޑރ. އަޝްރަފް ޢަބްދުއްރަޙީމް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިޔާގެ ސަފާރާގެ ފަސްޓު ސެކެޓްރީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް ޑރ. އަޝްރަފް ޢަބްދުއްރަޙީމް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިޔާގެ ސަފާރާގެ ފަސްޓު ސެކެޓްރީ މިސްޓަރ…