Skip to content Skip to footer

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަފުުންނަށް ހިންގާ ދިވެހިބަސް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް ފެށިއްޖެ

ސަރުކާރުގެ މުއައްޒަފުން ދިވެހިބަހަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ…

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަހިންސާ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޙަފްލާ އެކެޑަމީގެ ރައީސް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުން

ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަހިންސާ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އިންޑިއަން ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރުން ބޭއްވި ޚާއްޞަ ޙަފުލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ…

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް ޑރ. އަޝްރަފް ޢަބްދުއްރަޙީމް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިޔާގެ ސަފާރާގެ ފަސްޓު ސެކެޓްރީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް ޑރ. އަޝްރަފް ޢަބްދުއްރަޙީމް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިޔާގެ ސަފާރާގެ ފަސްޓު ސެކެޓްރީ މިސްޓަރ…