Skip to content Skip to footer

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ މިއަހަރުގެ ދިވެހި ދުވަހުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމުގެ ޖަލްސާ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް ޑރ. އަޝްރަފް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލު . ދިވެހި ދުވަސް | ފޮޓޯ: ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ހަތަރު ހައުސްގެ މެދުގައި…

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއާއި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

އޮކްޓޫބަރު 26ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއާއި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ.…

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން 2023ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

2023ވަނަ އަހަރުގެ އަދަބީ ކަލަންޑަރުގައި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން ހިމަނައިފައިވާ މުބާރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޖަމީލު ދީދީގެ…