Skip to content Skip to footer

ބ. ތުޅާދޫ ސްކޫލުގެ 2021-2022 ދިރާސީ އަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު