Skip to content Skip to footer

2022ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ފަނޑިޔާރުންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ބައެއް ކަންކަން ހިއްސާކުރުމަށް ޓަކައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުން. (17 ޖަނަވަރީ 2023)