Skip to content Skip to footer

އިއުލާނު

އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޖަމީލު ދީދީގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ 36ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތާއި އައްޝައިޚް މަލިމް މޫސާ މާފަތްކަލޭފާނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ 32ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް

ޑައުންލޯޑް ޑައުންލޯޑް ޑައުންލޯޑް މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމު ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމު