Skip to content Skip to footer

އެމް.އެން.ޔޫ ފޮތް މައުރަޒު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ މަރުކަޒު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ, މާލެ

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ މޭޒަށް  ޒިޔާރަތްކޮށްލައްވާ