Skip to content Skip to footer
Loading ހަރަކާތްތައް

« All ހަރަކާތްތައް

  • This ހަރަކާތް has passed.

އެމް.އެން.ޔޫ ފޮތް މައުރަޒު

އޮކްޓޫބަރު 17 @ 9:00 އމ - އޮކްޓޫބަރު 21 @ 10:00 ޕމ

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ މޭޒަށް  ޒިޔާރަތްކޮށްލައްވާ

ތަފްސީލް

ފެށުން:
އޮކްޓޫބަރު 17 @ 9:00 އމ
ނިމުން:
އޮކްޓޫބަރު 21 @ 10:00 ޕމ
ހަރަކާތް Category:
https://mnu.edu.mv/mnu-book-fair

އޯގަނައިޒަރ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
އޯގަނައިޒަރ ވެބްސައިޓް ބައްލަވާ

ތަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
މާލެ, Maldives
+ Google Map