2018ވަނަ އަހަރުގެ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޔުނެސްކޯގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، މިސް. އޮޑްރޭ އަޒުލޭ ދެއްވި މެސެޖު

22-02-2018

Download (PDF, 774KB)