މިއީ 25 ސެޕްޓެންބަރު 2016 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގައި ބޭއްވުނު 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި އެކެޑަމީގެ ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެވެ.

10-11-2016

Download (PDF, 4.11MB)