އިސްކޫލްތަކުގެ ނަން ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތައް

17 – ޣާޒީ ސްކޫލްގެ ނަން ނިސްބަތްވާ ފަރާތް

(ބޮޑުތަކުރުފާނު) ހުޅުމާލެ

15 – މަދްރަސަތުއް ޝައިޚު އިބްރާހީމްގެ ނަން ނިސްބަތްވާ ފަރާތް

(ކެލާ ޝައިޚް އިބރާހީމް ރުޝްދީ އަލް އަޒުހަރީ) ހއ. ކެލާ

11 – އަބޫބަކުރު ސްކޫލުގެ ނަން ނިސްބަތްވާ ފަރާތް

(ވާދޫ ޤާޝީ އަބޫބަކުރު ފަނޑިޔާރު ތަކުރުފާނު)

2 – އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ނަން ނިސްބަތްވާ ފަރާތް

(މުޙައްމަދު އަމީނު ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު)