ޚަބަރު

ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމް ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 30ވަނަ ޅެންވެރީންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ރ. އިނގުރައިދޫގައި ބޭއްވި ގުންޒަރު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވަމުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ޑރ…..

“އަދަބީ ފާޑުކިޔުން” ނެރެފި

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ފަރާތުން އަލްމަރުޙޫމު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ނަދުވީ ފަތްތޫރައިގެ އެކި ޢަދަދު ތަކުގައި ލިޔުއްވާފައިވާ ” އަދަބީ ފާޑުކިޔުން”….

މުލަކަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިން ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް އަޝްރަފް ޢަލީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މުލަކަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިން ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް އަޝްރަފް ޢަލީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން އޮތީ މިއަދު ހެނދުނު 9.00ގައި….

ދިވެހިބަހުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް ދެއްވާ މެސެޖު

  މިއަދަކީ އޭޕްރީލްމަހުގެ 14ވަނަ ދުވަހެވެ. މިއީ ދިވެހިބަހުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަން ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅުއްވި ދުވަހެވެ. މި އުފާވެރި….

ކުށެއް ނެތް ސާފު ދިވެހިބަހުން ވާހަކަދެއްކުމަށް ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޝްރަފު ޢަލީ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ބައިނަލްއަޤުވާމީ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް 2016 މިއަދަކީ ބައިނަލް އަޤުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަހެވެ. މި އަހަރުގެ….

ނިޝާން ޢިއްޒަތްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރު ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން ރަސްމީ ގޮތުން ތައުބީނުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިފި

ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރު ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން އެ މަނިކުފާނުގެ ހަނދާނުގައި….

ގދ. އަދަބީ ޢީދު 2015

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ގދ. އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން އަދަބީ ޢީދެއް މި ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން….

އަދަބީޢީދު 2015

އަދަބީޢީދުގެ ޤަވާޢިދު ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމް މުބާރާތްތައް ހިނގަމުންދާނެ ގޮތް ތާރީޚާ ބެހޭ ކުއިޒު މުބާރާތުގެ ސުވާލުތައްް

36ވަނަ ޝަހީދުންގެ ދުވަސް 1 ޝަޢުބާން 1436

ޝަހީދުންގެ ދުވަހަކީ ކޮބާ؟ ޝަހީދުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ ޤައުމަށްޓަކައި ޝަހީދުވެ ގޮސްފައިވާ ޤައުމީ އަބްޠާލުންގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ހަނދާންކޮށް އެ އަބްޠާލުންގެ….

މަޝްހޫރު ތާރީޚުލިޔުންތެރިޔާ އަޙްމަދު ޝަފީޤް އަވަހާރަވުން

ދިވެހިބަހާއި އަދަބާއި ތާރީޚާއި ސަގާފަތަށް ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްކުރެއްވި މަޝްހޫރު ލިޔުންތެރިޔެއްކަމަށްވާ ހެންވޭރު ޝަފީޤުގޭ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަފީޤު ދެމި އޮތުމުގެ….

މަރުޙޫމު ސަޢީދު ޢަލީފުޅުގެ ތައުޒިޔާގެ ދަފުތަރު

އަލްމަރުޙޫމު ސަޢީދު ޢަލިފުޅު ދެމިއޮތުމުގެ ޢަލަމަށް ދަތުރުކުރެއްވި ޚަބަރު އެހީ ފުން ހިތާމައާއެކުއެވެ. ސަޢީދުޢަލީފުޅަކީ ދިވެހިބަހާއި ދިވެހިއަދަބިއްޔާތަށް ގިނަ ގުނަ….

ޝަރަފްވެރި ޅެންވެރިޔާ ސަޢީދު ޢަލިފުޅު އަވަހާރަވުން

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު ކުޅަދާނަ އެއް ޅެންވެރިޔާ ސައީދު އަލިފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. އޭނާ އަވަހާރަވީ 2015ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ 17ވީ….

ޤައުމީ މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި

ވާހަކަލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތާއި މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ސުންގަނޑި ހަމަވަނީއެވެ. ވާހަކަލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ސުންގަޑިއަކީ މިމަހުގެ 29ވާ….

ޝުކުރިއްޔާ ދިވެހިޤައުމު

ދިވެހި ސަރުކާރުން ދިވެހިބަހުގެ ދުވަސް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރަން ނިންމެވި ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން  އެދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގައި މުޅި ޤައުމު ބައިވެރިވެރިވެފައިވާތީ….

ދިވެހިބަހުގެ ދުވަސް: 14 އޭޕްރީލް- ދިވެހިބަސް- ދިވެހީންގެ ޝަރަފު

ދިވެހިބަހުގެ ދުވަހަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ 14ވަނަ ދުވަހެވެ. މިދުވަސް ދިވެހިބަހުގެދުވަހުގެ ގޮތުގައި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރަން ސަރުކާރުން….

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ އިލްތިމާސެއް

މިހާރަކަށް އައިސް އިޖުތިމާޢީ ބައެއް މީޑިޔާތަކުގައި އެކިފަރާތްތަކުން މި އެކެޑަމީގެ ނަމާއި ދައުލަތުގެ ނިޝާން  ބޭނުންކޮށްގެން މި އެކެޑަމީގެ ނަމުގައި….

އުނގެނުމުގައި އެންމެން ހިމެނުމަށް – މާދަރީބަސް

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ފެބުރުވަރީ މަހުގެ 21ވަނަ ދުވަހަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މާދަރީބަހުގެ ދުވަހެވެ. މިއަހަރު އާދެ! 2015ވަނަ އަހަރު މިދުވަސް….

ޅެންވެރީންގެ ބަހާރު ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިމިއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 26ވަނަ ޅެންވެރީންގެ ދުވަސް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރަން  ޅެންވެރީންގެ ބަހާރުގެ ނަމުގައި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން  ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތު….