ދިވެހިބަސް

ދިވެހިބަހުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް ދެއްވާ މެސެޖު

  މިއަދަކީ އޭޕްރީލްމަހުގެ 14ވަނަ ދުވަހެވެ. މިއީ ދިވެހިބަހުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަން ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅުއްވި ދުވަހެވެ. މި އުފާވެރި….

ބަސްތޫރަ

ބަސްތޫރައަކީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން ބޭރު ބަސްބަހުގެ ލަފުޒުތަކަށް  ކަނޑައަޅާ ދިވެހި ލަފުޒުތައް ހިމެނޭ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށް ނެރޭ ތޫރައަށް  ކިޔާ….