އިތުރު މައުލޫމާތު

ދިވެހީން އިހުގައި ފާހަގަކުރި ދުވަސްތައް

 ބޯފޮޅި ދުވަސް މިއީ، ޖުމާދިލްއާޚިރު މަހު 29 ދުވަހާއި ޝަޢުބާން މަހު 14 ވަނަ ދުވަހާ އެ މަހުގެ 29….

ޝުކުރިއްޔާ ދިވެހިޤައުމު

ދިވެހި ސަރުކާރުން ދިވެހިބަހުގެ ދުވަސް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރަން ނިންމެވި ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން  އެދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގައި މުޅި ޤައުމު ބައިވެރިވެރިވެފައިވާތީ….

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސްގެ ދުލުން…

“ދިވެހި ޤައުމުގެ ވަޠަނީ ލޯތްބާއި ޤައުމީ ލޯބީގެ ފެންއާރަކީ ދިވެހިބަސް” “ދިވެހިބަހަކީ ދިވެހީންގެ އަމިއްލަވަންތަކަމުގެ ހަމައެކަނި ރަމްޒު” “ދިވެހިބަހަކީ ދިވެހި….

2015 ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މާދަރީބަހުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޔުނެސްކޯގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް،މސ.އައިރީނާ ބޮކާވޯ މުޅި ދުނިޔެއަށް ދެއްވި ޚާއްޞަ މެސެޖު

2015 ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މާދަރީބަހުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޔުނެސްކޯގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް،މސ.އައިރީނާ ބޮކާވޯ މުޅި ދުނިޔެއަށް ދެއްވި ޚާއްޞަ….