އާންމު މަޢުލޫމާތު

ދިވެހިބަހުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް ދެއްވާ މެސެޖު

  މިއަދަކީ އޭޕްރީލްމަހުގެ 14ވަނަ ދުވަހެވެ. މިއީ ދިވެހިބަހުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަން ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅުއްވި ދުވަހެވެ. މި އުފާވެރި….

ދިވެހީން އިހުގައި ފާހަގަކުރި ދުވަސްތައް

 ބޯފޮޅި ދުވަސް މިއީ، ޖުމާދިލްއާޚިރު މަހު 29 ދުވަހާއި ޝަޢުބާން މަހު 14 ވަނަ ދުވަހާ އެ މަހުގެ 29….

ފަތްތޫރަ ދުވަސް 2016

ފަތްތޫރަ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން ސޯސަންގޭ ގައި ފަތްތޫރަ މައުރަޒެއް ބާއްވަމުން އެބަގެންދެއެވެ. ތަފާތު އެކި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ….

ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާން

އައްޑޫ މީދޫއަކީ އިހު ހަތް ދަރިކޮޅަކަށް ވަގުފުވެގެންވާ ރަށެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ތަޚުތުގައި ހުންނެވި ތީމުގޭ ދަރިކޮޅުގެ ސުލްތާން ޔޫސުފު އެއްވަނައިގެ….

އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު ޝަފީޤް- ލާމަސީލު ޚިދުމަތްތެރިއެއް

ދިވެހިބަހާއި އަދަބާއި ތާރީޚާއި ސަގާފަތަށް ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްކުރެއްވި މަޝްހޫރު ލިޔުންތެރިޔެއްކަމަށްވާ ހެންވޭރު ޝަފީޤުގޭ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަފީޤު ދެމި އޮތުމުގެ….

ޝުކުރިއްޔާ ދިވެހިޤައުމު

ދިވެހި ސަރުކާރުން ދިވެހިބަހުގެ ދުވަސް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރަން ނިންމެވި ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން  އެދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގައި މުޅި ޤައުމު ބައިވެރިވެރިވެފައިވާތީ….

ދިވެހިބަހުގެ ދުވަސް: 14 އޭޕްރީލް- ދިވެހިބަސް- ދިވެހީންގެ ޝަރަފު

ދިވެހިބަހުގެ ދުވަހަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ 14ވަނަ ދުވަހެވެ. މިދުވަސް ދިވެހިބަހުގެދުވަހުގެ ގޮތުގައި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރަން ސަރުކާރުން….

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސްގެ ދުލުން…

“ދިވެހި ޤައުމުގެ ވަޠަނީ ލޯތްބާއި ޤައުމީ ލޯބީގެ ފެންއާރަކީ ދިވެހިބަސް” “ދިވެހިބަހަކީ ދިވެހީންގެ އަމިއްލަވަންތަކަމުގެ ހަމައެކަނި ރަމްޒު” “ދިވެހިބަހަކީ ދިވެހި….

2015 ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މާދަރީބަހުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޔުނެސްކޯގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް،މސ.އައިރީނާ ބޮކާވޯ މުޅި ދުނިޔެއަށް ދެއްވި ޚާއްޞަ މެސެޖު

2015 ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މާދަރީބަހުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޔުނެސްކޯގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް،މސ.އައިރީނާ ބޮކާވޯ މުޅި ދުނިޔެއަށް ދެއްވި ޚާއްޞަ….

އުނގެނުމުގައި އެންމެން ހިމެނުމަށް – މާދަރީބަސް

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ފެބުރުވަރީ މަހުގެ 21ވަނަ ދުވަހަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މާދަރީބަހުގެ ދުވަހެވެ. މިއަހަރު އާދެ! 2015ވަނަ އަހަރު މިދުވަސް….

ޅެންވެރީންގެ ބަހާރު ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިމިއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 26ވަނަ ޅެންވެރީންގެ ދުވަސް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރަން  ޅެންވެރީންގެ ބަހާރުގެ ނަމުގައި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން  ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތު….