ތާރީޚު

ދޮންބަންޑާރައިން

ގުޅުން ހުރި

އަލްޤާޟީ ޙަސަން ތާޖުއްދީނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ ޤައުމީ ތާރީޚު ސުވާލު މުބާރާތް (2) ގެ ސުވާލުތައް

އަވަސް ސުވާލު –  13 އަހަރާއި 16 އަހަރާ ދެމެދު އަވަސް ސުވާލު – 13 އަހަރުން ދަށް އަވަސް….

ދިވެހީން އިހުގައި ފާހަގަކުރި ދުވަސްތައް

 ބޯފޮޅި ދުވަސް މިއީ، ޖުމާދިލްއާޚިރު މަހު 29 ދުވަހާއި ޝަޢުބާން މަހު 14 ވަނަ ދުވަހާ އެ މަހުގެ 29….

ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާން

އައްޑޫ މީދޫއަކީ އިހު ހަތް ދަރިކޮޅަކަށް ވަގުފުވެގެންވާ ރަށެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ތަޚުތުގައި ހުންނެވި ތީމުގޭ ދަރިކޮޅުގެ ސުލްތާން ޔޫސުފު އެއްވަނައިގެ….

36ވަނަ ޝަހީދުންގެ ދުވަސް 1 ޝަޢުބާން 1436

ޝަހީދުންގެ ދުވަހަކީ ކޮބާ؟ ޝަހީދުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ ޤައުމަށްޓަކައި ޝަހީދުވެ ގޮސްފައިވާ ޤައުމީ އަބްޠާލުންގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ހަނދާންކޮށް އެ އަބްޠާލުންގެ….

އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު ޝަފީޤް- ލާމަސީލު ޚިދުމަތްތެރިއެއް

ދިވެހިބަހާއި އަދަބާއި ތާރީޚާއި ސަގާފަތަށް ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްކުރެއްވި މަޝްހޫރު ލިޔުންތެރިޔެއްކަމަށްވާ ހެންވޭރު ޝަފީޤުގޭ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަފީޤު ދެމި އޮތުމުގެ….