ޑައުންލޯޑްސް

އަލްޤާޟީ ޙަސަން ތާޖުއްދީނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ ޤައުމީ ތާރީޚު ސުވާލު މުބާރާތް (2) ގެ ސުވާލުތައް

އަވަސް ސުވާލު –  13 އަހަރާއި 16 އަހަރާ ދެމެދު އަވަސް ސުވާލު – 13 އަހަރުން ދަށް އަވަސް….