ޚަބަރު

ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމް ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 30ވަނަ ޅެންވެރީންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ރ. އިނގުރައިދޫގައި ބޭއްވި ގުންޒަރު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވަމުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ޑރ…..

“އަދަބީ ފާޑުކިޔުން” ނެރެފި

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ފަރާތުން އަލްމަރުޙޫމު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ނަދުވީ ފަތްތޫރައިގެ އެކި ޢަދަދު ތަކުގައި ލިޔުއްވާފައިވާ ” އަދަބީ ފާޑުކިޔުން”….

މުލަކަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިން ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް އަޝްރަފް ޢަލީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މުލަކަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިން ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް އަޝްރަފް ޢަލީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން އޮތީ މިއަދު ހެނދުނު 9.00ގައި….

އިޢުލާން