ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތް

އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝިހާބުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ ވާހަކަދެއްކުމުގެ 34ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

  އިސްލާހު ކުރެވިފައިވާ އިއުލާން ގަވާއިދު (ޔުނިވަރސިޓީ / ކޮލެޖް) ގަވާއިދު (އަމިއްލަ) ގަވާއިދު (އިސްކޫލުތަކުގެ ބައި) ދާއިރާތައް ތަރަހަ….

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވާހަކަދެއްކުމުގެ 32ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

  ދާއިރާތައް ޤާވާޢިދު (އަމިއްލަ) ޤާވާޢިދު (ޔުނިވަރސިޓީ، ކޮލެޖް) ޤާވާޢިދު (އިސްކޫލް) ފޯމް (އަމިއްލަ) ފޯމް (ޔުނިވަރސިޓީ، ކޮލެޖް) ފޯމް….

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވާހަކަދެއްކުމުގެ 31ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

  ޤަވާޢިދު އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެބައި މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައި (ޔުނިވަރސިޓީ / ކޮލެޖު) އިސްކޫލުތަކުގެބައި   މައުޟޫޢުތައް 13 އަހަރުން….

ވާހަކަދެއްކުމުގެ 30 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

މައުޞޫޢުތައް ދާއިރާތައް ގަވާއިދު(ޖަމްޢިއްޔާ) ގަވާއިދު(އިސްކޫލް) ގަވާއިދު(ޔުނިވަރސިޓީ، ކޮލެޖް) ގަވާއިދު(އަމިއްލަ) ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމް(އަމިއްލަ) ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމް (އިސްކޫލް) ބައިވެރިވާން….