ދީނީ ޅެން ހެދުމުގެ މުބާރާތާއި ދީނީ މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު – 2016

15-12-2016

    ގަވާއިދު (ޅެން) ގަވާއިދު (މަޒުމޫނު) ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމު (ޅެން) ބައިވެރިވާން އެދޭ  ފޯމު (މަޒުމޫނު) ދާއިރާ (މަޒުމޫނު) ދާއިރާ (ޅެން)