މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ މުބާރާތް

ދީނީ ޅެން ހެދުމުގެ މުބާރާތާއި ދީނީ މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު – 2016

    ގަވާއިދު (ޅެން) ގަވާއިދު (މަޒުމޫނު) ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމު (ޅެން) ބައިވެރިވާން އެދޭ  ފޯމު (މަޒުމޫނު) ދާއިރާ….

މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތާއި ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

ދާއިރާތައް ކުރުވާހަކަ ޤަވާޢިދު މަޒުމޫނު ޤަވާޢިދު ހުރިހާ ބައިވެރިން ފުރަންޖެހޭ ފޯމު (ކުރުވާހަކަ) ހުރިހާ ބައިވެރިން ފުރަންޖެހޭ ފޯމު (މަޒުމޫނު)….

ޤައުމީ މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި

ވާހަކަލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތާއި މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ސުންގަނޑި ހަމަވަނީއެވެ. ވާހަކަލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ސުންގަޑިއަކީ މިމަހުގެ 29ވާ….

މަޒުމޫނު އަދި ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ މުބާރާތް 2015

  އިޢުލާނާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް