މުބާރާތްތައް

(އިސްލާހު)އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝިހާބުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ ވާހަކަދެއްކުމުގެ 34ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

ގަވާއިދު (ޖަމުޢިއްޔާތައް) ގަވާއިދު (ޔުނިވަރސިޓީ / ކޮލެޖް) ގަވާއިދު (އަމިއްލަ) ގަވާއިދު (އިސްކޫލުތަކުގެ ބައި) ދާއިރާތައް ތަރަހަ މަޢުލޫތައް އިސްކޫލުތަކުގެ….

އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝިހާބުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ ވާހަކަދެއްކުމުގެ 34ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

  އިސްލާހު ކުރެވިފައިވާ އިއުލާން ގަވާއިދު (ޔުނިވަރސިޓީ / ކޮލެޖް) ގަވާއިދު (އަމިއްލަ) ގަވާއިދު (އިސްކޫލުތަކުގެ ބައި) ދާއިރާތައް ތަރަހަ….

އަލްޤާޟީ ޙަސަން ތާޖުއްދީނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ ޤައުމީ ތާރީޚު ސުވާލު މުބާރާތް (2)

ތާރީޚް ކުއިޒް ފޯމް ގަވާއިދު    13 އަހަރުން ދަށުގެ ފަރުދީ ސުވާލުތައް  13 އަހަރާ 16 އަހަރާ ދެމެދުގެ….

ޅެން ހެދުމާއި ޅެން ހުށަހެޅުމުގެ މުބާރާތް

ގަވާއިދު ޅެން ހުށަހަޅާ ފޯމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވާހަކަދެއްކުމުގެ 32ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

  ދާއިރާތައް ޤާވާޢިދު (އަމިއްލަ) ޤާވާޢިދު (ޔުނިވަރސިޓީ، ކޮލެޖް) ޤާވާޢިދު (އިސްކޫލް) ފޯމް (އަމިއްލަ) ފޯމް (ޔުނިވަރސިޓީ، ކޮލެޖް) ފޯމް….

ދީނީ ޅެން ހެދުމުގެ މުބާރާތާއި ދީނީ މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު – 2016

    ގަވާއިދު (ޅެން) ގަވާއިދު (މަޒުމޫނު) ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމު (ޅެން) ބައިވެރިވާން އެދޭ  ފޯމު (މަޒުމޫނު) ދާއިރާ….

މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތާއި ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

ދާއިރާތައް ކުރުވާހަކަ ޤަވާޢިދު މަޒުމޫނު ޤަވާޢިދު ހުރިހާ ބައިވެރިން ފުރަންޖެހޭ ފޯމު (ކުރުވާހަކަ) ހުރިހާ ބައިވެރިން ފުރަންޖެހޭ ފޯމު (މަޒުމޫނު)….

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވާހަކަދެއްކުމުގެ 31ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

  ޤަވާޢިދު އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެބައި މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައި (ޔުނިވަރސިޓީ / ކޮލެޖު) އިސްކޫލުތަކުގެބައި   މައުޟޫޢުތައް 13 އަހަރުން….

ވާހަކަދެއްކުމުގެ 30 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

މައުޞޫޢުތައް ދާއިރާތައް ގަވާއިދު(ޖަމްޢިއްޔާ) ގަވާއިދު(އިސްކޫލް) ގަވާއިދު(ޔުނިވަރސިޓީ، ކޮލެޖް) ގަވާއިދު(އަމިއްލަ) ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމް(އަމިއްލަ) ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމް (އިސްކޫލް) ބައިވެރިވާން….

ޤައުމީ މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި

ވާހަކަލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތާއި މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ސުންގަނޑި ހަމަވަނީއެވެ. ވާހަކަލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ސުންގަޑިއަކީ މިމަހުގެ 29ވާ….

މަޒުމޫނު އަދި ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ މުބާރާތް 2015

  އިޢުލާނާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް