އަދީބުން

އަދީބުން 2

   މީގެ ފުރަތަމަ ފޮތުގައި ތަޢާރަފް ކޮށްދެވިފައިވާނީ، އަލްވަޒީރު އެދުރު ޢުމަރު މާފަތް ކަލެގެފާނާއި، ބަންޑޭރި ޙަސަން މަނިކުފާނާއި އައްޝައިޚް….