Skip to content Skip to footer

3000އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނާ އެކު 2023/2024ވަނަ އަހަރު ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން ބޭއްވި އަދަބީ މުބާރާތްތަކުގެ ނަތީޖާ ފައުޅުކޮށްފި

ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭ 8.30ގައި ރެހެންދި ސުކޫލު ގޯތިތެރޭގައި ބޭއްވި  މި ޖަލްސާގައި 2023ވަނަ އަހަރު އެކެޑަމީން ބޭއްވި އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޖަމީލު ދީދީގެ ހަނދާނީ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ 38ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތާއި އައްޝައިޚް މަލިމް މޫސާ މާފަތްކަލޭފާނުގެ ހަނދާނީ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ 35ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތާއި ހުތްޢަލިދީދީގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ ޅެންހެދުމުގެ 26ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތާ، ނިމުނު ފެބުރުވަރީ މަހު ބޭއްވި އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ޝިހާބްގެ ހަނދާނީ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ ވާހަކަދެއްކުމުގެ 37ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ އިސްކޫލު/މަދަރުސާތަކުގެ ބައިން، ކޮންމެ ގިންތިއަކުން އެންމެ މޮޅު 10 ދަރިވަރުންނާއި މުބާރާތްތަކުން އެއްވަނަ، ދެވަނަ، ތިންވަނަ ދަރިވަރާއި އެއްވަނަ ދެވަނަ ތިންވަނަ އިސްކޫލަށް އިނާމާއި ތަށްޓާއި ހަނދާނިލިޔުން ދީފައި ވެއެވެ.

ކޮލެޖު، ޔުނިވަރުސިޓީ، އޮފީސް ކުލަބު ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ ބަހުސްކުރުމުގެ ގިންތީން ދަންފަޅިތަކުން މޮޅު ބަހުސްކުރުންތެރިޔާއާއި އެންމެ މޮޅު ބަހުސް ޓީމާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިން 18އަހަރުންދަށް އަދި 18އަހަރުން މަތީގެ އުމުރުފުރާއިން ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުން ވަނަވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް އިނާމުދެވިފައިވެއެވެ.

މި ޖަލްސާގައި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން ދޭ ތަށްޓާއި، އިނާމާއި، ސެޓިފިކެޓާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ދެއްވާ ތަށްޓާއި، ދިވެހިބަހާއި ސަގާފަތާއި ތަރިކައާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ދެއްވާ ތަށްޓާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާދައިގެ ތަށި، ވަނަވަނައަށް އައި ފަރާތްތަކަށް ދީފައި ވެއެވެ.

ދިވެހިބަހާއި ސަގާފަތާއި ތަރިކައާ ބެހޭ ވަޒީރު އޮނަރަބަލް އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމް ޚާއްސަ މެހެމާނެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތުގެ ޝަރަފުވެރިޔާ، އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގިނަ ފަންނުވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޖަމީލު ދީދީގެ ހަނދާނީ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ 38ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް- 2024

ދަށު ސާނަވީ ގިންތި : ދަރިވަރު

ވަނަދަރިވަރުގެ ނަން
1އާމިނަތު އައިޝްކާ ބިންތި ޙަނީފް    ،     ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
2މުޙައްމަދު މިފްޟާލް މުޞްޠަފާ،     ޝައިޚް އިބްރާހީމް ސްކޫލް
3ޝައިމް ބިންތް ޢައްބާސް، މޭނާ ސުކޫލް، ނ.ހޮޅުދޫ

ދަށު ސާނަވީ ގިންތި : ސްކޫލް

ވަނަސްކޫލުގެ ނަން
1ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
2ޝައިޚް އިބްރާހީމް ސްކޫލް
3އިހަވަންދޫ ސްކޫލް (ހއ. އަތޮޅު)   

ސާނަވީ ގިންތި : ދަރިވަރު

ވަނަދަރިވަރުގެ ނަން
1ފާޠިމަތު ސާރާ ނަޛީރު،    ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
2އާއިޝަތު ނައުޝާ، ހދ. ނެއްލައިދޫ ސްކޫލް
3ޙައްވާ ޒާއިން ޒަމީލް،           ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
3ޔޫސުފް އަލް މަންނު،           ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް

ސާނަވީ ގިންތި : ސްކޫލް

ވަނަސްކޫލުގެ ނަން
1ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
2ކަލާފާން ސްކޫލް (ކ.މާލެ)
3އަޙްމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް

މަތީ ސާނަވީ ގިންތި : ދަރިވަރު

ވަނަދަރިވަރުގެ ނަން
1މަރްޔަމް މާޙީ އަޙްމަދު ޢައްބާސް،  އަޙްމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް (ކ.މާލެ)
2ރިފްޤާ އަޙްމަދު މުޢާޛު،    ވިލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލް (ކ.މާލެ)
3އަޙުމަދު ޒަވްލު،  އަލްމަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ

މަތީ ސާނަވީ ގިންތި : ސްކޫލް

ވަނަސްކޫލްގެ ނަން
1އަލްމަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ
2އަޙްމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް (ކ.މާލެ)
3ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލް

އައްޝައިޚު މަލިމް މޫސާ މާފަތްކަލޭފާނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ 35ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް -2023

ދަށު ސާނަވީ ގިންތި : ދަރިވަރު

ވަނަދަރިވަރުގެ ނަން
1ފާޠިމަތު ޔަޝްމީ ފާއިޒް، ފުނަދޫ ސްކޫލް (ށ. ފުނަދޫ)
2ޒަމްޢަތު ޒޭބާ ޒިރާން،     އިހަވަންދޫ ސްކޫލް (ހއ. އިހަވަންދޫ)
3ޢާއިޝަތު ލަޔާން އަޝްރަފް، ހއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ (ހއ. ހޯރަފުށި)

ދަށު ސާނަވީ ގިންތި : ސްކޫލް

ވަނަސްކޫލުގެ ނަން
1ހއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ (ހއ. ހޯރަފުށި)
2އިހަވަންދޫ ސްކޫލް (ހއ. އިހަވަންދޫ)
3ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް

ސާނަވީ ގިންތި : ދަރިވަރު

ވަނަދަރިވަރުގެ ނަން
1ޒަމްޢަތު ބިންތު ޢަލީ، އިހަވަންދޫ ސްކޫލް (ހއ. އިހަވަންދޫ)
2ޢަލީޝާ އަހުމަދު އަބްދުއްޝުކޫރު، މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް (ވިލިމާލެ)
3މަރްޔަމް އާނާ އިނާޒް،     ނ. އަތޮޅު މަދަރުސާ (ނ. މަނަދޫ)

ސާނަވީ ގިންތި : ސްކޫލް

ވަނަސްކޫލުގެ ނަން
1ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
2ދިއްގަރު ސްކޫލް (މ. ދިއްގަރު)
3އިހަވަންދޫ ސްކޫލް

މަތީ ސާނަވީ ގިންތި : ދަރިވަރު

ވަނަދަރިވަރުގެ ނަން
1ރަމްޝާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް، އަލްމަދްރަސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ (މާލޭ ސިޓީ)
2އާމިނަތު އިމްނާ އަބޫބަކުރު، ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް (ހދ. ކުޅުދުއްފުށި)
3ފާޠިމަތު މަލްދާ ޙަލީމް،     އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް (ސ. ހިތަދޫ)

 މަތީ ސާނަވީ ގިންތި : ސްކޫލް

ވަނަސްކޫލުގެ ނަން
1އަޙްމަދިއްޔާ އިންޓަރނެޝަނަލް ސްކޫލް
2ވިލުފުށީ ސްކޫލް (ތ. ވިލުފުށި)
3ސެންޓަރ ފޯރ ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ އެޑިއުކޭޝަން

ހުތްއަލިދީދީގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ ޅެންހެދުމުގެ 26ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް – 2023

ދަށު  ސާނަވީ ގިންތި : ދަރިވަރު

ވަނަދަރިވަރުގެ ނަން
1ޢާއިޝަތު ދީމާ އާދަމް ނަޞީރު، އަމީނިއްޔާ ސްކޫލު
2އާމިނަތު ޢަފާފް ބިންތި ޢަލީ،         ހއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ
3އާޢިޝަތު ޝަޒްރާ އިސްމާޢީލް،       ހއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

ދަށު ސާނަވީ ގިންތި : ސްކޫލް

ވަނަސްކޫލުގެ ނަން
1ހއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ
2ނެއްލައިދޫ ސްކޫލް
3މ.މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް

ސާނަވީ ގިންތި : ދަރިވަރު

ވަނަދަރިވަރުގެ ނަން
1ޙައްވާ ޒާއިން ޒަމީލް، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
2އީޒާން ޢަލީ،        ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
3އަޙުމަދު މީކާއީލް ޢަލީ ޒާހިރު،  އިސްކަންދަރު ސްކޫލް

ސާނަވީ ގިންތި : ސްކޫލް

ވަނަސްކޫލުގެ ނަން
1ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
2ވިލުފުށީ ސްކޫލް
3ހިރިޔާ ސްކޫލް

މަތީ ސާނަވީ ގިންތި : ދަރިވަރު

ވަނަދަރިވަރުގެ ނަން
1ޖުމާނާ ޙަމީދު ޢަލީ، ހއ. އިހަވަންދޫ ސްކޫލް
2މަރްޔަމް މާޙީ އަޙްމަދު ޢައްބާސް، އަޙްމަދިއްޔާ އިންޓަރނޭޝަލް ސްކޫލް
3ނަފްޙާ ނަސީމް،      އަޙްމަދިއްޔާ އިންޓަރނޭޝަލް ސްކޫލް

މަތީ ސާނަވީ ގިންތި : ސްކޫލް

ވަނަސްކޫލުގެ ނަން
1ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން
2ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް
3ހއ.އިހަވަންދޫ ސްކޫލް

އަލްއުސްތާޛު އިބްރާޙީމް ޝިހާބުގެ ހަނދާނީ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ   ވާހަކަދެއްކުމުގެ 37ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް – 2024

ދަށު ސާނަވީ ގިންތި : ދަރިވަރު

ވަނަދަރިވަރުގެ ނަން
1ސަކީނާ އީޝާ އަޝްރަފް، ރެހެންދި ސްކޫލް
2މަހެކް އަޙްމަދު، ތާޖުއްދީން ސްކޫލް
3ސާރާ ބިންތި ސަބާޙް، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް

ދަށު ސާނަވީ ގިންތި : ސްކޫލް

ވަނަސްކޫލުގެ ނަން
1ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
2މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
3ތާޖުއްދީން ސްކޫލް

ސާނަވީ ގިންތި : ދަރިވަރު

ވަނަދަރިވަރުގެ ނަން
1ފާޠިމަތު ސާރާ ނަޛީރު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
2ޢަލާ ޢަބްދުއްސައްތާރު، އަޙްމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް
3ޢާއިޝަތު އިޝާ އިބްރާހީމް،         މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް

ސާނަވީ ގިންތި : ސްކޫލް

ވަނަސްކޫލުގެ ނަން
1ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
2ތާޖުއްދީން ސްކޫލް
3އިސްކަންދަރު ސްކޫލް

މަތީ ސާނަވީ ގިންތި : ދަރިވަރު

ވަނަދަރިވަރުގެ ނަން
1މުޙަންނަދު މަބާޙް މުޙައްމަދު އަލްމަދްރަސަތުލް އަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ
2ޢިޔާން ޢަލީ މޫސާ، އަޙްމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް
3ޢާއިން ބިން މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، މަދުރަސަތުލް އިފްތިތާޙް
3ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން އަޙުމަދު ޢަލާޢު އިސްމާޢީލް،

މަތ ސާނަވީ ގިންތި : ސްކޫލް

ވަނަސްކޫލުގެ ނަން
1ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން
2އަޙްމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް
3ވިލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލް  

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައި/ 18އަހަރުން މަތި

ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް 2023

ވަނަނަން
1މަރްޔަމް ޒަލްޚާ ޒާހިރު، ހއ. ކެލާ، ބަށިމާގެ
2އަސްމާ އަބޫބަކުރު، ފުލެޓް 121، ހއ. ދިއްދޫ
3އާމިނަތު ނިސްރީން، ފޫޅުމައިގެ، ލ.ހިތަދޫ

ޅެންހެދުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް 2023

ވަނަނަން
1ޢަބްދުﷲ ޛައިދު، އާކާސް، ތ.ހިރިލަންދޫ.
2ޒުނޭރާ ޒަކަރިއްޔާ، އެވަރެސްޓް، ނ. މަނަދޫ
3ރުޤިއްޔާ އަލީ،ކޮމާ / ހއ.ފިއްލަދޫ

ވާހަކަދެއްކުމުގެ 37ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް 2024

އޮފީސް/ކުލަބު/ޖަމްއިއްޔާ/ޖަމާއަތްތަކުގެ ބައިން 1ވަނަ ތަން

ވަނަތަން
1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރުސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން
2އޭސީސީ ރިކްރިއޭޝަން ކުލަބް
3އެމްޓީސީސީ

އޮފީސް ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް އަދި ކޮލެޖު ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ބައި / ބަހުސް ކުރުންތެރިޔާ

ވަނަނަން
2އިސްމާޢީލް ލީވާން، އެމްޓީސީސީ
3މުޙައްމަދު އައިޝް މުޞްޠަފާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޖަމީލު ދީދީގެ ހަނދާނީ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ 38ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ދަށު ސާނަވީ ގިންތިން އެންމެ މޮޅު 10 ދަރިވަރުން.

1ޢާއިޝަތު ޒަކާއު ވަސީފްޝަރަފުއްދީން ސުކޫލް
2ޔޫޝައު ބިން ޝުހައިލްށ.ފޭދޫ ސުކޫލް
3 މުޙައްމަދު މިފްޟާލް މުޞްޠަފާޝައިޙް އިބްރާހީމް ސްކޫލް
4ސާރާ ބިންތި ޝަފީޢު ތައުފީޤްރެހެންދި ސްކޫލް
5ޝައިމް ބިންތް ޢައްބާސްމޭނާ ސުކޫލް (ނ.ހޮޅުދޫ)
6ސާރާ ބިންތި ސަބާޙްޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް (ކ.މާލެ)
7އާމިނަތު އައިޝްކާ ބިންތި ޙަނީފްޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް (ކ.މާލެ)
8ޔޫސުފް ރަޔާން އަޙްމަދުމަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް (ކ.މާލެ)
9ޒާމިން ޢަބްދުﷲ ޚަލީލްއިސްކަންދަރު ސްކޫލް (ކ.މާލެ)
10އަމްނާ ޢަބްދުﷲ ހަނީފްހުރަވީ ސްކޫލް

އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޖަމީލު ދީދީގެ ހަނދާނީ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ 38ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ  ސާނަވީ ގިންތިން އެންމެ މޮޅު 10 ދަރިވަރުން.

1އަޝާ މުޙައްމަދުއިސްކަންދަރު ސްކޫލް (ކ.މާލެ)
2އީޒާން ޢަލީޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް (ކ.މާލެ)
3ޙައްވާ ޒާއިން ޒަމީލްޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް (ކ.މާލެ)
4ފާޠިމަތު ސާރާ ނަޛީރުޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް (ކ.މާލެ)
5ޔޫސުފް އަލް މަންނުދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް (ކ.މާލެ)
6 ފާޠިމަތު ރިފްޢާ ރުޝްދީޝައިޚް އިބްރާހީމް ސްކޫލް (ހއ.ކެލާ)
7މަޒީނާ މުޙައްމަދުށ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު (ށ.ކޮމަންޑޫ)
8އިބްރާހީމް ޝައިޙާންހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ (ހދ. ވައިކަރަދޫ)
9އާއިޝަތު ނައުޝާހދ. ނެއްލައިދޫ ސްކޫލް
10ޙައްވާ ޔަޝްފީ މުޙައްމަދުހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު (ހދ. ކުޅުދޫފުށި)

އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޖަމީލު ދީދީގެ ހަނދާނީ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ 38ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ   މަތީ ސާނަވީ ގިންތިން އެންމެ މޮޅު 10 ދަރިވަރުން.

1މަރްޔަމް މާޙީ އަޙްމަދު ޢައްބާސްއަޙްމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް (ކ.މާލެ)
2ރިފްޤާ އަޙްމަދު މުޢާޛްވިލާ އިނަޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލް (ކ.މާލެ)
3ޢާއިޝަތު ރިމްޙާ އިރުޝާދުއުކުޅަހު ސްކޫލް (އއ. އުކުޅަސް)
4އަޙުމަދު ޒަވްލުއަލްމަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ
5ޢާއިޝަތު ދާއިން އަޙްމަދު ޝަރީފްއަލްމަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ
6ޢާއިޝަތު މިޝްކާ ޢަލީ ނާޒިމުދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު (ދ. ކުޑަހުވަދޫ)
7މަރްޔަމް ލަމީސް ރައޫފްތ. އަތޮޅު މަދަރުސާ (ތ. ގުރައިދޫ)
8ފާޠިމަތު ޖުމާން ޢާމިރުތ. އަތޮޅު މަދަރުސާ (ތ. ގުރައިދޫ)
9އާމިނަތު ތަޙްސީނާ އިބްރާހީމްއިހަވަންދޫ ސްކޫލް (ހއ. އިހަވަންދޫ )
10ފަދުވާ މޫސާ ނަޢީމްފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

އައްޝައިޚު މަލިމް މޫސާ މާފަތްކަލޭފާނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ 35ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ

ދަށު ސާނަވީ ގިންތީން އެންމެ މޮޅު 10 ދަރިވަރުން.

1ޢާއިޝަތު އިމްޝާ އިމްތިޔާޒްހއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ (ހއ. ހޯރަފުށި)
2ޢާއިޝަތު ލަޔާން އަޝްރަފްހއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ (ހއ. ހޯރަފުށި)
3ޒަމްޢަތު ޒޭބާ ޒިރާންއިހަވަންދޫ ސްކޫލް (ހއ. އިހަވަންދޫ)
4ފާޠިމަތު ޔަޝްމީ ފާއިޒްފުނަދޫ ސްކޫލް (ށ. ފުނަދޫ)
5ފާޠިމަތު ޝައިން އަޙްމަދުފުނަދޫ ސްކޫލް (ށ. ފުނަދޫ)
6ޢާއިޝަތު އާކާލް މުޙައްމަދުތާޖުއްދީން ސްކޫލް
7ޢާއިޝަތު ޝުޢާޢު ޝަފީޤްކަލާފާނު ސްކޫލް
8ޢާއިޝަތު ރާއިދާ ޤާސިމްހުރަވީ ސްކޫލް
9އިސްރާ ބިންތު މުޙައްމަދު ޢިމްރާންއަލްމަދްރަސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ
10އާދު އިބްރާހީމް އާދަމްއަމީނިއްޔާ ސްކޫލް

އައްޝައިޚު މަލިމް މޫސާ މާފަތްކަލޭފާނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ 35ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ

ސާނަވީ ގިންތީން އެންމެ މޮޅު 10 ދަރިވަރުން.

1އަޙްމަދު ޔައިޝް ޔޫސުފްމަގޫދޫ ސްކޫލް (ނ. މަގޫދޫ)
2ޢަލީޝާ އަހުމަދު އަބްދުއް ޝުކޫރުމުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް (ވިލިމާލެ)
3ޒަމްޢަތު ބިންތު ޢަލީއިހަވަންދޫ ސްކޫލް (ހއ. އިހަވަންދޫ)
4ޒެނީޝާ ފަތުޙީއިސްކަންދަރު ސްކޫލް (މާލޭ ސިޓީ)
5ފާޠިމަތު ފައިޙާ ޢަލީމަކުނުދޫ ސްކޫލް (ހދ. މަކުނުދޫ)
6މަރްޔަމް އާނާ އިނާޒްނ. އަތޮޅު މަދަރުސާ (ނ. މަނަދޫ)
7ޝުޢާ އަޙްމަދު ޝާހީންޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް (މާލޭ ސިޓީ)
8ޢާއިޝަތު މަލަކާ އަސްލަމްހަންޏާމީދޫ ސްކޫލް (އދ. ހަންޏާމީދޫ)
9އަޙްމަދު އަކްމަލް ޢަޤީލްތާޖުއްދީން ސްކޫލް (މާލޭ ސިޓީ)
10އާމިނަތު އިނާން ޤާސިމްދިއްގަރު ސްކޫލް (މ. ދިއްގަރު)

އައްޝައިޚު މަލިމް މޫސާ މާފަތްކަލޭފާނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ 35ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ

މަތީ ސާނަވީ ގިންތީން އެންމެ މޮޅު 10 ދަރިވަރުން.

1އާމިނަތު އިމްނާ އަބޫބަކުރުޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް (ހދ. ކުޅުދުއްފުށި)
2ޢާއިޝަތު ޢީމާ އަބްދުﷲމޭނާ ސްކޫލް، ނ. ހޮޅުދޫ
3ޢާއިޝަތު ޢަނާމް މުޙައްމަދުވިލުފުށީ ސްކޫލް (ތ. ވިލުފުށި)
4ފާތިމަތު ސައްފާނާ ޝުޖާއުއިހަވަންދޫ ސްކޫލް، ހއ. އިހަވަންދޫ
5ފާޠިމަތު މަލްދާ ޙަލީމްއައްޑޫ ހައި ސްކޫލް (ސ. ހިތަދޫ)
6ޢާއިޝަތު ސަޖާޔާ އަޙްމަދުއަޙްމަދިއްޔާ އިންޓަރނެޝަނަލް ސްކޫލް
7ޢާއިޝަތު އިޝްފާޢު އިސްޙާޤްއަޙްމަދިއްޔާ އިންޓަރނެޝަނަލް ސްކޫލް
8އާމިނަތު މަޝަކް ވަޙީދުއަޙްމަދިއްޔާ އިންޓަރނެޝަނަލް ސްކޫލް
9ޢާއިޝަތު ޝަފްޤާއަލްމަދްރަސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ
10ރަމްޝާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤްއަލްމަދްރަސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ

ހުތްއަލިދީދީގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ ޅެންހެދުމުގެ 26ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ދަށު ސާނަވީ ގިންތީން އެންމެ މޮޅު 10 ދަރިވަރުން.

1ދިޔަމް ބިންތި ފަތުޙުﷲ މުފީދުއަމީނިއްޔާ ސްކޫލު
2ޢާއިޝަތު ދީމާ އާދަމް ނަޞީރުއަމީނިއްޔާ ސްކޫލު
3ޙައްވާ ޒަހާ ފައިޞަލްރަސްގެތީމު ސްކޫލު
4ޒަލްފާ އިބްރާހީމްކުޑަފަރީ ސްކޫލު
5މުސްމިލް އަޙްމަދް ނާޞިޙްއިސްކަންދަރު ސްކޫލު
6ހަސަން އާމިލްނ. އަތޮޅު މަދަރުސާ
7އާޢިޝަތު ޝަޒްރާ އިސްމާޢީލްހއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ
8އާމިނަތު ޢަފާފް ބިންތި ޢަލީހއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ
9ރުކާން ބިންތު ޢަބްދުލްޤާދިރު ޢަލީއުކުޅަހު ސްކޫލް
10މަރްޔަމް ލިމްޔާނެއްލައިދޫ ސްކޫލް

ހުތްއަލިދީދީގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ ޅެންހެދުމުގެ 26ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ސާނަވީ ގިންތީން އެންމެ މޮޅު 10 ދަރިވަރުން.

1ދިޔަމް ބިންތި ފަތުޙުﷲ މުފީދުއަމީނިއްޔާ ސްކޫލު
2ޢާއިޝަތު ދީމާ އާދަމް ނަޞީރުއަމީނިއްޔާ ސްކޫލު
3ޙައްވާ ޒަހާ ފައިޞަލްރަސްގެތީމު ސްކޫލު
4ޒަލްފާ އިބްރާހީމްކުޑަފަރީ ސްކޫލު
5މުސްމިލް އަޙްމަދް ނާޞިޙްއިސްކަންދަރު ސްކޫލު
6ހަސަން އާމިލްނ. އަތޮޅު މަދަރުސާ
7އާޢިޝަތު ޝަޒްރާ އިސްމާޢީލްހއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ
8އާމިނަތު ޢަފާފް ބިންތި ޢަލީހއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ
9ރުކާން ބިންތު ޢަބްދުލްޤާދިރު ޢަލީއުކުޅަހު ސްކޫލް
10މަރްޔަމް ލިމްޔާނެއްލައިދޫ ސްކޫލް

ހުތްއަލިދީދީގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ ޅެންހެދުމުގެ 26ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ  މަތީ ސާނަވީ ގިންތީން އެންމެ މޮޅު 10 ދަރިވަރުން.

1މުޙައްމަދު މައާލް މަޙްމޫދުވިލުފުށީ ސްކޫލް
2ޙައްވާ ރޫޔާހދ. ނެއްލައިދޫ ސްކޫލް
3އާއިޝަތު މާޢީ ޢަރަފާތުތާޖުއްދީން ސްކޫލް
4އާމިނަތު ޒީކް ޝަމީންތާޖުއްދީން ސްކޫލް
5އަބްދުﷲ އަޙުޒަމް އަޙްމަދު ސަޢީދުޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
6އީޒާން ޢަލީޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
7އަޙްމަދު ފާޟިލް ފަތުޙުﷲޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
8ޙައްވާ ޒާއިން ޒަމީލްޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
9އަޙުމަދު މީކާއީލް ޢަލީ ޒާހިރުއިސްކަންދަރު ސްކޫލް
10އާމިނަތު ނިޝްޔާ ނިޝާންދުއިސްކަންދަރު ސްކޫލް

އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝިހާބުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ ވާހަކަދެއްކުމުގެ 37ވަނަ ޤައުމީ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ

ދަށު ސާނަވީ ގިންތީން ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތުން އެންމެ މޮޅު 10 ދަރިވަރުން

1ސާރާ ބިންތި ސަބާޙްޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
2އާމިނަތު ޢަލްޔާ އިސްމާޢީލްމަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
3ސަކީނާ ޢީޝާ އަޝްރަފްރެހެންދި ސްކޫލް
4ޢާއިޝަތު ހުސްނު މުޙައްމަދުޙަމަދު ބިން ޚާލީފާ އާލް ޘާނީ ސުކޫލް
5މަން އިސްމާޢީލް މުޚްތަބާތާޖުއްދީން ސްކޫލް
6ހަލީމަތު ޝައިހާ އިސްމާއީލްޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
7މުސްމިލް އަޙުމަދު ނާޞިޙްއިސްކަންދަރު ސްކޫލް
8ޢާއިޝަތު މަލިކާ އަޙްމަދު މުނައްވަރުއަޙްމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް
9މަހެކް އަޙްމަދުތާޖުއްދީން ސްކޫލް
10އާމިނަތު އައިޝްކާ ބިންތި ޙަނީފްޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް

އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝިހާބުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ ވާހަކަދެއްކުމުގެ 37ވަނަ ޤައުމީ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ

ސާނަވީ ގިންތީން ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތުން އެންމެ މޮޅު 10 ދަރިވަރުން

1ޙައްވާ މިރުފާ މުޢާޛުހިރިޔާ ސްކޫލް
2އަހްމަދު ފާޟިލް ފަތުހުﷲޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
3ޢާއިޝަތު ރާޔާ ޢަލީތާޖުއްދީން ސްކޫލް
4ޢަލީ ޒާއިން އަޙްމަދުކަލާފާނު ސްކޫލް
5ޢަލާ ޢަބްދުއްސައްތާރުއަޙްމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް
6ޙައްވާ ޒާއިން ޒަމީލްޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
7ޢާއިޝަތު އިޝާ އިބްރާހީމްމަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
8އަޙްމަދު ޒައިން މުޢުތަޞިމްމުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް
9މުއައްޔަދު މަބާޙް މުޙައްމަދުއަލްމަދްރަސަތުލް އަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ
10ފާތިމަތު ސާރާ ނަޛީރުޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް

އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝިހާބުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ ވާހަކަދެއްކުމުގެ 37ވަނަ ޤައުމީ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ

ސާނަވީ ގިންތީން ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތުން އެންމެ މޮޅު 10 ދަރިވަރުން

1އަޙްލާމް ޢަބްދުލްޢަޒީޒްއަޙްމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް
2ޢާއިޝަތު އަލާ ޢަލީސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން
3މުޙަންނަދު މަބާޙް މުޙައްމަދުއަލްމަދްރަސަތުލް އަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ
4ޢާއިޝާ ބިންތު އިބުރާހީމް ރަމީޒުސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން
5އަޙުމަދު ޢަލާޢު އިސްމާޢީލްސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން
6އަޙްމަދު އަސްހަމްވިލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލް
7ޢާއިން ބިން މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްމަދުރަސަތުލް އިފްތިތާޙް
8އާމިނަތު ފާތިނާ އަޙްމަދުއަޙްމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް
9ޔާނިސް މުޙައްމަދު ޢަބުދުﷲސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން
10ޢިޔާން ޢަލީ މޫސާއަޙްމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް