Skip to content Skip to footer

“އައު ލަފުޒު ހެދުމުގެ އުސޫލުތައް” ހާމަކޮށްފި

ބޭރު ބަސްބަހުން ގެނެވޭ ލަފުޒުތައް ދިވެހިކުރުމާއި ، އައު މަހުފޫމަކަށް  ލަފުޒެއްގެ މާނަ ފުޅާ ކުރުމާއި، އާންމު އިސްތިޢުމާލުގެ ތެރެއިން ފެތުރެމުންދާ ލަފުޒުތައް ބަލައިގަތުމުގައި ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީން އަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުތަކުގެ މަށްޗަށް  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ” އައު ލަފުޒުތަކުގެ އުސޫލުތައް ” ހާމަކޮށްފިއެވެ. މި އުސޫލުގެ މަގުސަދަކީ އައު ލަފުޒު ހެދުމުގައި ތަބާވާ ހަމަތައް  ނުވަތަ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރުމެވެ.