Skip to content Skip to footer

އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝިހާބުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ ވާހަކަދެއްކުމުގެ 36ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް 2023 – މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައި (ޔުނިވަރސިޓީ/ކޮލެޖު/އިންސްޓިޓިއުޓް/އެކެޑަމީ)