Skip to content Skip to footer

އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝިހާބުގެ ހަނދާނީ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ ވާހަކަދެއްކުމުގެ 35ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުން ވަނަ ޙާޞިލްކުރި ފަރާތްތައް

އިސްކޫލުތަކުގެ ބައި

ދަށު ސާނަވީ ގިންތިން 3ވަނަ ދަރިވަރު: ނަމީރާ އަޙްމަދު ސަޢީދު – އަލްމަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ

ދަށު ސާނަވީ ގިންތިން 2ވަނަ ދަރިވަރު: މުޢައްޔަދު މަބާޙް މުޙައްމަދު – އަލްމަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ

ދަށު ސާނަވީ ގިންތިން 1ވަނަ ދަރިވަރު: ފާޠިމަތު ސާރާ ނަޛީރު – ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް

ސާނަވީ ގިންތިން 3ވަނަ ދަރިވަރު: ޢާއިޝަތު އީޝާލް އަޙްމަދު އަސްލަމް – ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް

ސާނަވީ ގިންތިން 2ވަނަ ދަރިވަރު: އިބްރާހީމް ރިފާޢު – އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް

ސާނަވީ ގިންތިން 1ވަނަ ދަރިވަރު: އާމިނަތު ޒާރާ އިބްރާހީމް – އިސްކަންދަރު ސްކޫލް

މަތީ ސާނަވީ ގިންތިން 3ވަނަ ދަރިވަރު: މަރްޔަމް މިންހާ މުފީދު – ސެންޓަރ ފޯރ ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ އެޑިއުކޭޝަން

މަތީ ސާނަވީ ގިންތިން 2ވަނަ ދަރިވަރު: ޢަބްދުﷲ ފައުޒާން އަޙްމަދު – ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ އެޑިއުކޭޝަން

މަތީ ސާނަވީ ގިންތިން 1ވަނަ ދަރިވަރު: ޢާއިޝަތު އަފާ އަޝްރަފް – އިހަވަންދޫ ސްކޫލް

ދަށު ސާނަވީ ގިންތިން 3ވަނަ ސްކޫލް: އިސްކަންދަރު ސްކޫލް

ދަށު ސާނަވީ ގިންތިން 2ވަނަ ސްކޫލް: މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް

ދަށު ސާނަވީ ގިންތިން 1ވަނަ ސްކޫލް: ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް

ސާނަވީ ގިންތިން 3ވަނަ ސްކޫލް: އަލްމަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ

ސާނަވީ ގިންތިން 2ވަނަ ސްކޫލް: އިސްކަންދަރު ސްކޫލް

ސާނަވީ ގިންތިން 1ވަނަ ސްކޫލް: ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައި

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިން 18 އަހަރުން މަތީގެ އުމުރުފުރާއިން 3ވަނަ ވާހަކަދެއްކުންތެރިޔާ: އިސްމާޢީލް ރަޒީން ޢިމްރާން – މ. ދިއްގަރު އެވަރލާސްޓް

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިން 18 އަހަރުން މަތީގެ އުމުރުފުރާއިން 2ވަނަ ވާހަކަދެއްކުންތެރިޔާ: އާމިނަތު އިނާސް – ހއ. ދިއްދޫ، ސްކޮޓްލޭންޑް

އޮފީސް ކުލަބު ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ ބައި

އޮފީސް ކުލަބު ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ ބައިން،  1ވަނަ ބަހުސްކުރުންތެރިޔާ، އަދި ޓީމުގެ އެންމެ މޮޅު ބަހުސްކުރުންތެރިޔާ: ޙައްވާ ރައުފާ ޢަބްދުއްރަޙީމް – އެމް އެމް އޭ ކްލަބް

އޮފީސް ކުލަބު ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ ބައިން 3 ވަނަ ޓީމު: ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ގުޅުން

އޮފީސް ކުލަބު ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ ބައިން 2 ވަނަ ޓީމު: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން

އޮފީސް ކުލަބު ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ ބައިން 1ވަނަ ޓީމު: އެމް އެމް އޭ ކްލަބް