Skip to content Skip to footer

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގާ ދިވެހިބަހުގެ ކޯސް ފެށިގެން ކުރިއަށް ދަނީ

ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން ދިވެހިބަހަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގާ ދިވެހިބަހުގެ ކޯސް ފެށިއްޖެއެވެ. މި ކޯހުގައި މޯލްޑިވްސް ފެންޝަން އޮފީހުގެ 23 މުވައްޒަފުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ފުރަތަމަ ކުލާހުގައި ކިޔަވައިދެއްވީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ބަހުގެބައިގެ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ ޝަހުމާ ޢަލީއެވެ.