Skip to content Skip to footer

މިއީ 25 ސެޕްޓެންބަރު 2016 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގައި ބޭއްވުނު 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި އެކެޑަމީގެ ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެވެ.