އެންގުންތައް

“ޗައިނާ – މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖް” އަށް ކިޔާނޭ ދިވެހި ނަމެއް ބޭނުންވެއެވެ.

ނަން ކިޔަން އެދޭ ފޯމު ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ނަން ހުށަހެޅުމަށް

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ އިލްތިމާސެއް

މިހާރަކަށް އައިސް އިޖުތިމާޢީ ބައެއް މީޑިޔާތަކުގައި އެކިފަރާތްތަކުން މި އެކެޑަމީގެ ނަމާއި ދައުލަތުގެ ނިޝާން  ބޭނުންކޮށްގެން މި އެކެޑަމީގެ ނަމުގައި….