އިޢުލާން

ދެކުނު އޭޝިއާގެ އަދަބީ މަހާސަމާގައި (ސައުތު އޭސިއަން ލިޓްރޭޗަރ ފެސްޓިވަލުގައި) ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

ސައުތުއޭސިއަން ލިޓްރޭޗަރ ފެސްޓިވަލުގެ ތައާރަފު ލުއިފޮތް ފައުންޑޭޝަން އޮފް ސާކް ރައިޓާރސް އެންޑް ލިޓްރޭޗަރގެ އިޢުލާނު

ފަނޑިޔާރުންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުން

  ޤައުމީ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތާއި ބަހުސް މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ދަފްތަރަށް ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމު

ދިވެހިބަހުގެ ގަވާއިދުގެ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން “އަކުރު” އާ ބެހޭ ދިރާސާކުރަން އާންމުކޮށް ހުޅުވައިލުން

ދިވެހިބަހުގެ ގަވާއިދުގެ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން ”އަކުރު” ދިރާސާ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯޒަލާއިފަންނީ ޤަބިލުކަން ވަޒަން ކުރުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުގެ ތަފްޞީލު….

(އިސްލާހު)އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝިހާބުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ ވާހަކަދެއްކުމުގެ 34ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

ގަވާއިދު (ޖަމުޢިއްޔާތައް) ގަވާއިދު (ޔުނިވަރސިޓީ / ކޮލެޖް) ގަވާއިދު (އަމިއްލަ) ގަވާއިދު (އިސްކޫލުތަކުގެ ބައި) ދާއިރާތައް ތަރަހަ މަޢުލޫތައް އިސްކޫލުތަކުގެ….