އިޢުލާން

މުދައްރިސުންގެ ދަފްތަރަށް މީހުން ބޭނުންވެއެވެ.

މުދައްރިސުންގެ ފޯމް ފަނޑިޔާރުންގެ ފޯމް

ދިވެސް އަކުރު ކޯސް

    ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމު

ބަހުސް މުބާރާތް 2018

ގަވާއިދު   ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމް

ވާހަކަދެއްކުމުގެ 33ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު މިހާރުވަނީ އިތުރުކުރެވިފައެވެ.

މައުޟޫޢުތައް   އިސްކޫލުތަކުގެ ބައި ދާއިރާތައް ގަވާއިދު ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމު ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމު (ހާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ….