އިޢުލާން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވާހަކަދެއްކުމުގެ 32ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްފި

  ދާއިރާތައް ޤާވާޢިދު (އަމިއްލަ) ޤާވާޢިދު (ޔުނިވަރސިޓީ، ކޮލެޖް) ޤާވާޢިދު (އިސްކޫލް) ފޯމް (އަމިއްލަ) ފޯމް (ޔުނިވަރސިޓީ، ކޮލެޖް) ފޯމް….

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވާހަކަދެއްކުމުގެ 32ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

  ދާއިރާތައް ޤާވާޢިދު (އަމިއްލަ) ޤާވާޢިދު (ޔުނިވަރސިޓީ، ކޮލެޖް) ޤާވާޢިދު (އިސްކޫލް) ފޯމް (އަމިއްލަ) ފޯމް (ޔުނިވަރސިޓީ، ކޮލެޖް) ފޯމް….

ދީނީ ޅެން ހެދުމުގެ މުބާރާތާއި ދީނީ މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު – 2016

    ގަވާއިދު (ޅެން) ގަވާއިދު (މަޒުމޫނު) ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމު (ޅެން) ބައިވެރިވާން އެދޭ  ފޯމު (މަޒުމޫނު) ދާއިރާ….

މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތާއި ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

ދާއިރާތައް ކުރުވާހަކަ ޤަވާޢިދު މަޒުމޫނު ޤަވާޢިދު ހުރިހާ ބައިވެރިން ފުރަންޖެހޭ ފޯމު (ކުރުވާހަކަ) ހުރިހާ ބައިވެރިން ފުރަންޖެހޭ ފޯމު (މަޒުމޫނު)….