މީޑިއާ

ބަހުސް މުބާރާތް 2018

ގަވާއިދު   ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމް

ވާހަކަދެއްކުމުގެ 33ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު މިހާރުވަނީ އިތުރުކުރެވިފައެވެ.

މައުޟޫޢުތައް   އިސްކޫލުތަކުގެ ބައި ދާއިރާތައް ގަވާއިދު ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމު ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމު (ހާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ….

ދިވެހިބަހުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް ދެއްވާ މެސެޖު

  މިއަދަކީ އޭޕްރީލްމަހުގެ 14ވަނަ ދުވަހެވެ. މިއީ ދިވެހިބަހުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަން ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅުއްވި ދުވަހެވެ. މި އުފާވެރި….

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

އެޑްމިން އޮފިސަރ   މަސައްކަތު

ކުށެއް ނެތް ސާފު ދިވެހިބަހުން ވާހަކަދެއްކުމަށް ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޝްރަފު ޢަލީ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ބައިނަލްއަޤުވާމީ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް 2016 މިއަދަކީ ބައިނަލް އަޤުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަހެވެ. މި އަހަރުގެ….