މީޑިއާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވާހަކަދެއްކުމުގެ 32ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްފި

  ދާއިރާތައް ޤާވާޢިދު (އަމިއްލަ) ޤާވާޢިދު (ޔުނިވަރސިޓީ، ކޮލެޖް) ޤާވާޢިދު (އިސްކޫލް) ފޯމް (އަމިއްލަ) ފޯމް (ޔުނިވަރސިޓީ، ކޮލެޖް) ފޯމް….

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވާހަކަދެއްކުމުގެ 32ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

  ދާއިރާތައް ޤާވާޢިދު (އަމިއްލަ) ޤާވާޢިދު (ޔުނިވަރސިޓީ، ކޮލެޖް) ޤާވާޢިދު (އިސްކޫލް) ފޯމް (އަމިއްލަ) ފޯމް (ޔުނިވަރސިޓީ، ކޮލެޖް) ފޯމް….

ދީނީ ޅެން ހެދުމުގެ މުބާރާތާއި ދީނީ މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު – 2016

    ގަވާއިދު (ޅެން) ގަވާއިދު (މަޒުމޫނު) ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމު (ޅެން) ބައިވެރިވާން އެދޭ  ފޯމު (މަޒުމޫނު) ދާއިރާ….

މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތާއި ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

ދާއިރާތައް ކުރުވާހަކަ ޤަވާޢިދު މަޒުމޫނު ޤަވާޢިދު ހުރިހާ ބައިވެރިން ފުރަންޖެހޭ ފޯމު (ކުރުވާހަކަ) ހުރިހާ ބައިވެރިން ފުރަންޖެހޭ ފޯމު (މަޒުމޫނު)….

ދިވެހިބަހުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް ދެއްވާ މެސެޖު

  މިއަދަކީ އޭޕްރީލްމަހުގެ 14ވަނަ ދުވަހެވެ. މިއީ ދިވެހިބަހުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަން ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅުއްވި ދުވަހެވެ. މި އުފާވެރި….

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

އެޑްމިން އޮފިސަރ   މަސައްކަތު

ކުށެއް ނެތް ސާފު ދިވެހިބަހުން ވާހަކަދެއްކުމަށް ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޝްރަފު ޢަލީ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ބައިނަލްއަޤުވާމީ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް 2016 މިއަދަކީ ބައިނަލް އަޤުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަހެވެ. މި އަހަރުގެ….

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

އެސިސްޓެންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

އެސިސްޓެންޓް ރިސަރޗް އޮފިސަރ(ތާރީޚާ ބެހޭ ބައި)   އެސިސްޓެންޓް ރިސަރޗް އޮފިސަރ(ބަހާ ބެހޭ ބައި)

ނިޝާން ޢިއްޒަތްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރު ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން ރަސްމީ ގޮތުން ތައުބީނުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިފި

ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރު ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން އެ މަނިކުފާނުގެ ހަނދާނުގައި….

ގދ. އަދަބީ ޢީދު 2015

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ގދ. އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން އަދަބީ ޢީދެއް މި ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން….

އަދަބީޢީދު 2015

އަދަބީޢީދުގެ ޤަވާޢިދު ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމް މުބާރާތްތައް ހިނގަމުންދާނެ ގޮތް ތާރީޚާ ބެހޭ ކުއިޒު މުބާރާތުގެ ސުވާލުތައްް

36ވަނަ ޝަހީދުންގެ ދުވަސް 1 ޝަޢުބާން 1436

ޝަހީދުންގެ ދުވަހަކީ ކޮބާ؟ ޝަހީދުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ ޤައުމަށްޓަކައި ޝަހީދުވެ ގޮސްފައިވާ ޤައުމީ އަބްޠާލުންގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ހަނދާންކޮށް އެ އަބްޠާލުންގެ….

މަޝްހޫރު ތާރީޚުލިޔުންތެރިޔާ އަޙްމަދު ޝަފީޤް އަވަހާރަވުން

ދިވެހިބަހާއި އަދަބާއި ތާރީޚާއި ސަގާފަތަށް ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްކުރެއްވި މަޝްހޫރު ލިޔުންތެރިޔެއްކަމަށްވާ ހެންވޭރު ޝަފީޤުގޭ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަފީޤު ދެމި އޮތުމުގެ….