މީޑިއާ

މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތާއި ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

ގަވާއިދު (ކުރުވާހަކަ) ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމް(އަމިއްލަ) ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމް(އިސްކޫލު) ކުރުވާހަކަ….

ދިވެހިބަހުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް ދެއްވާ މެސެޖު

  މިއަދަކީ އޭޕްރީލްމަހުގެ 14ވަނަ ދުވަހެވެ. މިއީ ދިވެހިބަހުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަން ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅުއްވި ދުވަހެވެ. މި އުފާވެރި….

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

އެޑްމިން އޮފިސަރ   މަސައްކަތު

ކުށެއް ނެތް ސާފު ދިވެހިބަހުން ވާހަކަދެއްކުމަށް ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޝްރަފު ޢަލީ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ބައިނަލްއަޤުވާމީ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް 2016 މިއަދަކީ ބައިނަލް އަޤުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަހެވެ. މި އަހަރުގެ….

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

އެސިސްޓެންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

އެސިސްޓެންޓް ރިސަރޗް އޮފިސަރ(ތާރީޚާ ބެހޭ ބައި)   އެސިސްޓެންޓް ރިސަރޗް އޮފިސަރ(ބަހާ ބެހޭ ބައި)

ނިޝާން ޢިއްޒަތްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރު ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން ރަސްމީ ގޮތުން ތައުބީނުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިފި

ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރު ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން އެ މަނިކުފާނުގެ ހަނދާނުގައި….

ގދ. އަދަބީ ޢީދު 2015

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ގދ. އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން އަދަބީ ޢީދެއް މި ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން….

އަދަބީޢީދު 2015

އަދަބީޢީދުގެ ޤަވާޢިދު ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމް މުބާރާތްތައް ހިނގަމުންދާނެ ގޮތް ތާރީޚާ ބެހޭ ކުއިޒު މުބާރާތުގެ ސުވާލުތައްް