މީޑިއާ

ދެކުނު އޭޝިއާގެ އަދަބީ މަހާސަމާގައި (ސައުތު އޭސިއަން ލިޓްރޭޗަރ ފެސްޓިވަލުގައި) ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

ސައުތުއޭސިއަން ލިޓްރޭޗަރ ފެސްޓިވަލުގެ ތައާރަފު ލުއިފޮތް ފައުންޑޭޝަން އޮފް ސާކް ރައިޓާރސް އެންޑް ލިޓްރޭޗަރގެ އިޢުލާނު

ފަނޑިޔާރުންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުން

  ޤައުމީ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތާއި ބަހުސް މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ދަފްތަރަށް ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމު