ޅެންވެރިންގެ ދުވަސް

ޅެންވެރީންގެ ބަހާރު ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިމިއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 26ވަނަ ޅެންވެރީންގެ ދުވަސް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރަން  ޅެންވެރީންގެ ބަހާރުގެ ނަމުގައި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން  ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތު….

ލެންވެރިންގެ ދުވަސް 2008 ސަޕްލިމެންޓް

ފައިލު ޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ

ޅެންވެރިންގެ ދުވަސް 2009 ސަޕްލިމެންޓް

ފައިލު ޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ

ޅެންވެރިންގެ ދުވަސް 2010 ސަޕްލިމެންޓް

ފައިލު ޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ

ޅެންވެރިންގެ ދުވަސް 2012 ސަޕްލިމެންޓް

ފައިލު ޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ

ޅެންވެރިންގެ ދުވަސް 2011 ސަޕްލިމެންޓް

ފައިލު ޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ

ރިހި ގޮފިކޮޅު

ފައިލު ޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ

މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް 2014 ސަޕްލިމެންޓް

ފައިލު ޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ

ޅެންވެރިންގެ ދުވަސް 2014 ހަނދާންތައް

ފައިލު ޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ

ޅެންވެރިންގެ ދުވަސް 2014 ސަޕްލިމެންޓް

ފައިލު ޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ