ދީނީ ޅެން ހެދުމުގެ މުބާރާތާއި ދީނީ މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު – 2016

15-12-2016

 

 

ގަވާއިދު (ޅެން)

ގަވާއިދު (މަޒުމޫނު)

ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމު (ޅެން)

ބައިވެރިވާން އެދޭ  ފޯމު (މަޒުމޫނު)

ދާއިރާ (މަޒުމޫނު)

ދާއިރާ (ޅެން)