ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ މުބާރާތް

މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތާއި ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

ދާއިރާތައް ކުރުވާހަކަ ޤަވާޢިދު މަޒުމޫނު ޤަވާޢިދު ހުރިހާ ބައިވެރިން ފުރަންޖެހޭ ފޯމު (ކުރުވާހަކަ) ހުރިހާ ބައިވެރިން ފުރަންޖެހޭ ފޯމު (މަޒުމޫނު)….

މަޒުމޫނު އަދި ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ މުބާރާތް 2015

  އިޢުލާނާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް