އުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝިހާބުގެ ވާދައިގެ ތައްޓަށް ބާއްވާ ވާހަކަދެއްކުމުގެ 34ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ހިމެނޭ ބަހުސްގެ ބައިގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރުކުރުން

04-04-2019

Download (PDF, 116KB)

އޮފީސް/ ކުންފުނި/ ކުލަބު/ ޖަމުޢިއްޔާ/ ޖަމާޢަތް/ ޓީމުތަކުގެ ބައި