އަރުޝީފު

ދެކުނު އޭޝިއާގެ އަދަބީ މަހާސަމާގައި (ސައުތު އޭސިއަން ލިޓްރޭޗަރ ފެސްޓިވަލުގައި) ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

ސައުތުއޭސިއަން ލިޓްރޭޗަރ ފެސްޓިވަލުގެ ތައާރަފު ލުއިފޮތް ފައުންޑޭޝަން އޮފް ސާކް ރައިޓާރސް އެންޑް ލިޓްރޭޗަރގެ އިޢުލާނު