އަރުޝީފު

ދެކުނު އޭޝިއާގެ އަދަބީ މަހާސަމާގައި (ސައުތު އޭސިއަން ލިޓްރޭޗަރ ފެސްޓިވަލުގައި) ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

ސައުތުއޭސިއަން ލިޓްރޭޗަރ ފެސްޓިވަލުގެ ތައާރަފު ލުއިފޮތް ފައުންޑޭޝަން އޮފް ސާކް ރައިޓާރސް އެންޑް ލިޓްރޭޗަރގެ އިޢުލާނު

އަލްޤާޟީ ޙަސަން ތާޖުއްދީނުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ ޤައުމީ ތާރީޚު ސުވާލު މުބާރާތް (2) ގެ ސުވާލުތައް

އަވަސް ސުވާލު –  13 އަހަރާއި 16 އަހަރާ ދެމެދު އަވަސް ސުވާލު – 13 އަހަރުން ދަށް އަވަސް….

ފަނޑިޔާރުންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުން

  ޤައުމީ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތާއި ބަހުސް މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ދަފްތަރަށް ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމު

ދިވެހިބަހުގެ ގަވާއިދުގެ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން “އަކުރު” އާ ބެހޭ ދިރާސާކުރަން އާންމުކޮށް ހުޅުވައިލުން

ދިވެހިބަހުގެ ގަވާއިދުގެ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން ”އަކުރު” ދިރާސާ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯޒަލާއިފަންނީ ޤަބިލުކަން ވަޒަން ކުރުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުގެ ތަފްޞީލު….

އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝިހާބުގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ ވާހަކަދެއްކުމުގެ 34ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

  އިސްލާހު ކުރެވިފައިވާ އިއުލާން ގަވާއިދު (ޔުނިވަރސިޓީ / ކޮލެޖް) ގަވާއިދު (އަމިއްލަ) ގަވާއިދު (އިސްކޫލުތަކުގެ ބައި) ދާއިރާތައް ތަރަހަ….

ޅެން ހެދުމާއި ޅެން ހުށަހެޅުމުގެ މުބާރާތް

ގަވާއިދު ޅެން ހުށަހަޅާ ފޯމް