އަދީބުން 2

08-01-2015

   މީގެ ފުރަތަމަ ފޮތުގައި ތަޢާރަފް ކޮށްދެވިފައިވާނީ، އަލްވަޒީރު އެދުރު ޢުމަރު މާފަތް ކަލެގެފާނާއި، ބަންޑޭރި ޙަސަން މަނިކުފާނާއި އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ނައިބު ތުއްތު އާއި އަލްވަޒީރު އަޙްމަދު ހަކުރާ މަނިކުފާނާއި، މައުލަވީ ހުތް ޢަލީދިދި އާއި ފަޟީލަތުއް ޝައިޚް ޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީނާއި މި  ބޭބޭފުޅުންނެވެ.

Download (PDF, 3.07MB)