އަދީބުން

އަދީބުން 3

މިފޮތުގައިވެސް ދިވެހި އަދީބުންގެ ތެރެެެއިން 6 ބޭފުޅެއްގެ މައްޗަށް ބަލާލެވިފައިވާނެއެވެ.

އަދީބުން 2

   މީގެ ފުރަތަމަ ފޮތުގައި ތަޢާރަފް ކޮށްދެވިފައިވާނީ، އަލްވަޒީރު އެދުރު ޢުމަރު މާފަތް ކަލެގެފާނާއި، ބަންޑޭރި ޙަސަން މަނިކުފާނާއި އައްޝައިޚް….