އެކެޑަމީ

އަމާޒު

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑެމީގެ މަޤުޞަދަކީ ދިވެހިބަހާއި ދިވެހި ތާރީޙާއި ސަޤާފީތަރިކަ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކޮއްގެންނާއި ބަހާއި ތާރީޚާއި ސަގާފީތަރިކަ އާއި….

އެކެޑަމީ އުފެދުން

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބަހަށް އިސްކަން ދިނުމުގެ ޤާނޫނުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ….

ރައީސްގެ މެސެޖު

ދިވެހިބަހާއި ދިވެހި ތާރީޚާއި ދިވެހި ސަގާފަތާއި ދިވެހިއާދަކާދަ ރައްކައުތެރިކުރާށެވެ. ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަނީ ބަސްމށުންތެރިކަމުގެ ކުޅަދާނަކަން އިންސާނުންގެ ކިބައިގައިލެއްވި އަރަހުށި ހުސްޠާހިރުވަންތަ….