ޚަބަރު

ގދ. އަދަބީ ޢީދު 2015

ގދ. އަދަބީ ޢީދު 2015

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ގދ. އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން އަދަބީ ޢީދެއް މި ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން….

IMG_3417

އަދަބީޢީދު 2015

އަދަބީޢީދުގެ ޤަވާޢިދު ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމް މުބާރާތްތައް ހިނގަމުންދާނެ ގޮތް ތާރީޚާ ބެހޭ ކުއިޒު މުބާރާތުގެ ސުވާލުތައްް

Untitled

36ވަނަ ޝަހީދުންގެ ދުވަސް 1 ޝަޢުބާން 1436

ޝަހީދުންގެ ދުވަހަކީ ކޮބާ؟ ޝަހީދުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ ޤައުމަށްޓަކައި ޝަހީދުވެ ގޮސްފައިވާ ޤައުމީ އަބްޠާލުންގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ހަނދާންކޮށް އެ އަބްޠާލުންގެ….

އިޢުލާން