ޚަބަރު

ވަަހަކަ

ވާހަކަދެއްކުމުގެ 30 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް – 2015 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކު ބައި (18 އަހަރުންމަތީގެ އުމުރުފުރާ) މައުޟޫޢުތައް

ޤައުމުގެ ސިޔާދަތު ރައްކާތެރި ކުރެވޭނީ އިސްކޫލުތަކުގައި އެކަމަށް ދަރިވަރުން ހާނުވައިގެންނެވެ. ދިވެހިރާއްޖެ ކުޑަވުމަކީ މިނިވަންކަމަށް އޮތް ގޮންޖެހުމެއްބާ؟ ދިވެހި މިނިވަންކަން….

ވަަހަކަ

ވާހަކަދެއްކުމުގެ 30 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް – 2015 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކު ބައި (18 އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާ) މައުޟޫޢުތައް

ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާބަފައިން ރައްކާތެރިވިއެވެ. ޤައުމިއްޔަތު އާލާކުރަން އެންމެ އިސްކަން ދޭންޖެހޭ ކަންކަން އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަމާ ނުލައި މިނިވަންކަމެއް….

ވަަހަކަ

ވާހަކަދެއްކުމުގެ 30 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް – 2015 16 އަހަރާއި 21 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާ – މައުޟޫޢުތައް

ދިވެހިބަހުގެ މުއްސަނދިކަމަށްޓަކައި ދިވެހި ބަހުރުވަތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހެއެވެ. މުޙައްމަދު ޖަމީލު ދީދީ : އަދު ވަޑައިތިޔަގަތީ ޤައުމު ރޮއްވާފައެވެ. ދިވެހިބަހުން….

އިޢުލާން