ޚަބަރު

LhenveringeDhuvas2015

ޅެންވެރީންގެ ބަހާރު ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިމިއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 26ވަނަ ޅެންވެރީންގެ ދުވަސް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރަން  ޅެންވެރީންގެ ބަހާރުގެ ނަމުގައި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑެމީން  ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތު….

.ގައުމީ ޅެންވެރިންގެ ދުވަސް އައްޑޫ ހައިސްކޫލުގައި ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

ގައުމީ ޅެންވެރިންގެ ދުވަސް އައްޑޫ ހައިސްކޫލުގައި ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޅެންވެރިންގެ ދުވަސް އައްޑޫ ހައިސްކޫލުގައި ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. 26 ވަނަ ޅެންވެރިންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން އައްޑޫހައިސްކޫލުގައި މިއަދުވަނީ….

ޖުމްހޫރީ ދުވަސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރައީސަކީ ސުމުއްވުލްއަމީރު މުޙައްމަދު އަމީން ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނެއެވެ. މީލާދީން 1943 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ….

އިޢުލާން