ޚަބަރު

ދިވެހިބަހުގެ ދުވަސް: 14 އޭޕްރީލް- ދިވެހިބަސް- ދިވެހީންގެ ޝަރަފު

ދިވެހިބަހުގެ ދުވަސް: 14 އޭޕްރީލް- ދިވެހިބަސް- ދިވެހީންގެ ޝަރަފު

ދިވެހިބަހުގެ ދުވަހަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ 14ވަނަ ދުވަހެވެ. މިދުވަސް ދިވެހިބަހުގެދުވަހުގެ ގޮތުގައި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރަން ސަރުކާރުން….

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ އިލްތިމާސެއް

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ އިލްތިމާސެއް

މިހާރަކަށް އައިސް އިޖުތިމާޢީ ބައެއް މީޑިޔާތަކުގައި އެކިފަރާތްތަކުން މި އެކެޑަމީގެ ނަމާއި ދައުލަތުގެ ނިޝާން  ބޭނުންކޮށްގެން މި އެކެޑަމީގެ ނަމުގައި….

IMG_2103

އުނގެނުމުގައި އެންމެން ހިމެނުމަށް – މާދަރީބަސް

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ފެބުރުވަރީ މަހުގެ 21ވަނަ ދުވަހަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މާދަރީބަހުގެ ދުވަހެވެ. މިއަހަރު އާދެ! 2015ވަނަ އަހަރު މިދުވަސް….

އިޢުލާން