ޚަބަރު

medium_67118

މަރުޙޫމު ސަޢީދު ޢަލީފުޅުގެ ތައުޒިޔާގެ ދަފުތަރު

އަލްމަރުޙޫމު ސަޢީދު ޢަލިފުޅު ދެމިއޮތުމުގެ ޢަލަމަށް ދަތުރުކުރެއްވި ޚަބަރު އެހީ ފުން ހިތާމައާއެކުއެވެ. ސަޢީދުޢަލީފުޅަކީ ދިވެހިބަހާއި ދިވެހިއަދަބިއްޔާތަށް ގިނަ ގުނަ….

medium_67118

ޝަރަފްވެރި ޅެންވެރިޔާ ސަޢީދު ޢަލިފުޅު އަވަހާރަވުން

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު ކުޅަދާނަ އެއް ޅެންވެރިޔާ ސައީދު އަލިފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. އޭނާ އަވަހާރަވީ 2015ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ 17ވީ….

sungadi

ޤައުމީ މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި

ވާހަކަލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތާއި މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ސުންގަނޑި ހަމަވަނީއެވެ. ވާހަކަލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ސުންގަޑިއަކީ މިމަހުގެ 29ވާ….

އިޢުލާން