ޚަބަރު

ޖުމްހޫރީ ދުވަސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރައީސަކީ ސުމުއްވުލްއަމީރު މުޙައްމަދު އަމީން ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނެއެވެ. މީލާދީން 1943 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ….

ޅެންހެދުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް ބާއްވައިފި!

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޅެންހެދުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް 7 ޖުލައި ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު  ބާއްވައިފިއެވެ. ޅެން ހެދުމުގެ….

މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް 2012

މި އަހަރުގެ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

މި އަހަރުގެ މާދަރީބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 2012 ފެބްރުއަރީ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 21:00 ގައި އިމާދުއްދީން….

އިޢުލާން