ޚަބަރު

Untitled

36ވަނަ ޝަހީދުންގެ ދުވަސް 1 ޝަޢުބާން 1436

ޝަހީދުންގެ ދުވަހަކީ ކޮބާ؟ ޝަހީދުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ ޤައުމަށްޓަކައި ޝަހީދުވެ ގޮސްފައިވާ ޤައުމީ އަބްޠާލުންގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ހަނދާންކޮށް އެ އަބްޠާލުންގެ….

image-c76b554afa655189df7f8d1af91a7003210d885fe09e70dfdd92496f1aacd011-V

މަޝްހޫރު ތާރީޚުލިޔުންތެރިޔާ އަޙްމަދު ޝަފީޤް އަވަހާރަވުން

ދިވެހިބަހާއި އަދަބާއި ތާރީޚާއި ސަގާފަތަށް ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްކުރެއްވި މަޝްހޫރު ލިޔުންތެރިޔެއްކަމަށްވާ ހެންވޭރު ޝަފީޤުގޭ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަފީޤު ދެމި އޮތުމުގެ….

medium_67118

މަރުޙޫމު ސަޢީދު ޢަލީފުޅުގެ ތައުޒިޔާގެ ދަފުތަރު

އަލްމަރުޙޫމު ސަޢީދު ޢަލިފުޅު ދެމިއޮތުމުގެ ޢަލަމަށް ދަތުރުކުރެއްވި ޚަބަރު އެހީ ފުން ހިތާމައާއެކުއެވެ. ސަޢީދުޢަލީފުޅަކީ ދިވެހިބަހާއި ދިވެހިއަދަބިއްޔާތަށް ގިނަ ގުނަ….

އިޢުލާން