• 2018ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ މާދަރީބަހުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް ދެއްވާ ޚިޠާބު

ޚަބަރު

ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމް ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 30ވަނަ ޅެންވެރީންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ރ. އިނގުރައިދޫގައި ބޭއްވި ގުންޒަރު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވަމުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ޑރ…..

“އަދަބީ ފާޑުކިޔުން” ނެރެފި

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ފަރާތުން އަލްމަރުޙޫމު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ނަދުވީ ފަތްތޫރައިގެ އެކި ޢަދަދު ތަކުގައި ލިޔުއްވާފައިވާ ” އަދަބީ ފާޑުކިޔުން”….

އިޢުލާން