ޚަބަރު

IMG_2103

އުނގެނުމުގައި އެންމެން ހިމެނުމަށް – މާދަރީބަސް

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ފެބުރުވަރީ މަހުގެ 21ވަނަ ދުވަހަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މާދަރީބަހުގެ ދުވަހެވެ. މިއަހަރު އާދެ! 2015ވަނަ އަހަރު މިދުވަސް….

LhenveringeDhuvas2015

ޅެންވެރީންގެ ބަހާރު ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިމިއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 26ވަނަ ޅެންވެރީންގެ ދުވަސް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރަން  ޅެންވެރީންގެ ބަހާރުގެ ނަމުގައި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން  ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތު….

.ގައުމީ ޅެންވެރިންގެ ދުވަސް އައްޑޫ ހައިސްކޫލުގައި ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

ގައުމީ ޅެންވެރިންގެ ދުވަސް އައްޑޫ ހައިސްކޫލުގައި ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޅެންވެރިންގެ ދުވަސް އައްޑޫ ހައިސްކޫލުގައި ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. 26 ވަނަ ޅެންވެރިންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން އައްޑޫހައިސްކޫލުގައި މިއަދުވަނީ….

އިޢުލާން